Tehniski ekonomiskais pamatojums

  • Projekta izdevumu analīze un optimizēšana

  • Tehnisko risinājumu variantu un sistēmu parametru salīdzināšana

  • Mūsdienīgu tehnoloģiju izvēle sadarbībā ar profesionāliem iekārtu ražotājiem

  • Dokumentācijas sagatavošana projekta finansējuma piesaistei

  • Investīciju pamatojums privātajiem un publiskajiem finansētājiem


Nozīmīgākie projekti

Rīgas pilsētas centralizētās kanalizācijas sistēmas aglomerācijas aktualizācija        

Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens”, 2022. gads

Veikta centralizētās kanalizācijas sistēmas aglomerācijas Rīgas pilsētas teritorijā aktualizācija, ņemot vērā esošas situācijas izmaiņas Rīgas pilsētā, tai skaitā veikta centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmu paplašināšanas plānošana un īstenošanas komponenšu prioritizācija. Izstrādāts tehniskās attīstības risinājums un investīciju plānošanas dokuments ūdenssaimniecības jomā

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu perspektīvās attīstības shēmu un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde Dreiliņu teritorijā

Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens”, 2022. gads

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu perspektīvās attīstības shēmu un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde Dreiliņu apkaimē, Pasūtītāja noteiktajā teritorijā aptuveni 225 ha platībā starp Juglas, Augusta Deglava, Ulbrokas un Biķernieku ielām. Pamatojumā ietverta informācija par teritorijas plānošanas dokumentiem, atsevišķu teritorijas attīstībā ieinteresēto attīstītāju sniegtā informācija par plānoto apbūvi, kas saistīti ar nepieciešamo ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas pakalpojumu apjoma noteikšanu, kā arī risinājumi minēto pakalpojumu nodrošināšanai izpētes teritorijā.

Rīgas brīvostas pārvaldes ūdensapgādes un ugunsdzēsības sistēmas izpēte un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde būvniecības un projektēšanas darbiem Rīgā, Kundziņsalā 

Pasūtītājs: SIA "Rīgas Brīvostas Flote",  2020. gads

Esošā Kundziņsalas ostas teritorijas centralizētās ūdensapgādes sistēmas stāvokļa izvērtējums, sistēmas attīstības variantu izstrāde sadzīves un ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmām.

Konceptuālie risinājumi AS "Grindeks" rūpniecisko notekūdeņu papildus bufertvertnes izbūvei un saistītās infrastruktūras pārbūvei

Pasūtītājs: AS “Grindeks”, 2019. gads

Izstrādāti divi būvju realizācijas varianti, kas paredz jaunu nostādinātāju un kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvi, esošo nostādinātāju un sūkņu stacijas izbūvi, kā arī jaunu bufertvertņu ar efektīvo tilpumu aptuveni 1500m3 izbūvi kopā ar nepieciešamo infrastruktūru.

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde "Kanalizācijas sūkņu stacija Rīgā, Daugavgrīvas ielā 101"

Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens”, 2013. gads

Divu sūkņu stacijas rekonstrukcijas variantu izstrāde: esošās sūkņu stacijas rekonstrukcija un jaunas KSS izbūve.


Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde projektam "Ogres ūdenssaimniecības attīstība,        IV kārta"

Pasūtītājs: Ogres novada pašvaldības aģentūra "Mālkalne", 2013. gads

Visaptverošu stratēģisko plānu izstrāde ilgtermiņa (2013.-2024.) Ogres pašvaldības ūdenssaimniecības pakalpojumu uzlabošanai Ogres pilsētas teritorijā (aptuveni 25 000CE)


Rīgas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstības aspekti

Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens”, 2011. gads

Rīgas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas esošās situācijas novērtēšana un attīstības tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde.

Vadlīniju izstrāde Rīgas pilsētas inženierinfrastruktūras turpmākai attīstībai

Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens”, 2011. gads

Rīgas pilsētas esošo inženierkomunikāciju (kanalizācijas, lietus kanalizācijas, siltumapgādes, elektroapgādes, gāzes apgādes u.c.) un objektu izvietojumu, jaudas, plānoto maģistrālo inženierkomunikāciju un objektu izvietojumu, jaudas un prognozējamo realizācijas termiņu noteikšana.

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana

Pasūtītājs: LR Vides ministrija, SIA "Jūrmalas ūdens" , 2008. gads

Esošā stāvokļa un veikto investīciju novērtējums, investīciju ilgtermiņa un prioritārās investīciju programmas sastādīšana, tehnisko risinājumu izstrāde, TEP dokumentācijas sagatavošana ES finansējuma piesaistei. Tehnisko specifikāciju sagatavošana pakalpojumu un aprīkojuma iepirkumu līgumiem.

Kohēzijas fonda līdzfinansējums.