Projektēšana

  • Izstrādājam ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras būvprojektus visās to stadijās: būvprojekts minimālā sastāvā,  būvprojekts un autoruzraudzība būvniecības laikā.

  • Nodrošinām ūdensapgādes un notekūdeņu procesu efektivitāti un ilgtspējību.

  • Projekti tiek izstrādāti arī BIM vidē, nodrošinot efektīvu sadarbību starp arhitektūras un inženierrisinājumu projektētājiem. Darbā izmantojam licencētas programmas: AutoCAD, darbam BIM vidē - 3D papildmoduļus  Autodesk Revit, Civil CAD

  • Izvēlamies mūsdienīgas tehnoloģijas sadarbībā ar vadošajiem iekārtu ražotājiem.


Nozīmīgākie projekti

Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas

centrālās pasažieru stacijas kompleksā apbūve ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus kanalizācijas ārējo tīklu būvprojekta daļas izstrāde

Pasūtītājs: AS “RERE GRUPA”, 2021. gads

Būvprojekts un autoruzraudzība

Projekta  “Rail Baltica Rīgas Dzelzceļa tilta, uzbēruma un
Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksā apbūve”,
būvprojekta BP4 “Esošās VAS “Latvijas dzelzceļš” dzelzceļa infrastruktūras sagatavošanas darbi stacijas Ziemeļu Zonā būvdarbu izpildei Dienvidu zonā, posmā no Maskavas ielas līdz Lāčplēša ielai” UKT un LKT daļas izstrāde.  Projektēšana veikta BIM vidē.

Bioloģiskās attīrīšanas stacijas  "Daugavgrīva" metāntenku parka pārbūves būvprojekta izstrāde Rīgā, Dzintara ielā 60

Pasūtītājs: SIA "Rīgas ūdens", 2021. gads

Būvprojekts

Plānotās būvniecības ietvaros paredzēts veikt esošā metāntenku parka pārbūvi, kas nodrošinātu notekūdeņu dūņu apstrādi ar vidējo ražību 1227 m3/d, izbūvējot papildus divus jaunus mezofīlās (+37°C) raudzēšanas metāntenkus ar vidējo uzturēšanās ilgumu 21 d, kā arī ar šo procesu saistītās būves. Sagaidāms, ka pēc būvniecības realizācijas vidējais saražotās biogāzes daudzums metāntenku parkā būs robežās no 970 līdz 1 268 Nm3/d.

Mūsu speciālisti nodrošināja projekta izstrādes vadību, ārējās un iekšējas ūdensapgādes un kanalizācijas daļas izstrādi, piesaistot kvalificētus speciālistus tehnoloģiskās daļas, arhitektūras risinājumu daļas, būvkonstrukciju, iekšējās un ārējās elektroapgādes, elektronisko sakaru sistēmas,   vadības un automatizācijas sistēmas, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas, ārējās gāzes apgādes, ārējās siltumapgādes, ceļa darbu, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas daļas izstrādei.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Imantā un Beberbeķos, Rīgā

Pasūtītājs: SIA "Rīgas ūdens", 2020. gads 

Būvprojekts un autoruzraudzība

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Imantā un Beberbeķos norisinās Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstītā “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta” projekta ietvaros. Projekts paredz jaunu centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas ielu tīklu un individuālo pievadu/atzaru izbūvi Imantas un Beberbeķu rajonos, projektējamo tīklu pieslēgšanu esošajai centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, kā arī atsevišķu esošo centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas elementu rekonstrukciju. Lai būtu iespējams realizēt ūdenssaimniecības projektu, vairākās ielās nepieciešams pārlikt esošos gāzes vadus, LMT optikas kabeļus, Lattelekom kabeļus, vidēja sprieguma elektrokabeļus. Projekts abās kārtās paredz 10  pilnībā nokomplektētu KSS, to ūdensapgādes un elektroapgādes pieslēgumu izbūvi, kas nodrošinās rajona centralizētās kanalizācijas sistēmas funkcionētspēju. Projekta realizācijas rezultātā visiem iedzīvotājiem projekta skartajās ielās tiks radīta iespēja izmantot pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumus. Lai nodrošinātu projektēto KSS funkcionētspēju, paredzēts izbūvēt elektroapgādes pieslēgumus katrai KSS. Kopumā paredzēts izbūvēt aptuveni 44 km ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu.

Būvprojekta izstrāde ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei Jūrmalā, Krastciems – Ķemeri

Pasūtītājs: SIA "Jūrmalas ūdens", 2019. gads

Būvprojekts un autoruzraudzība

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Jūrmalā norisinās Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstītā “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” projekta ietvaros. Kopumā izstrādāti 10 būvprojekti ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu (~60km) un 5 kanalizācijas sūkņu staciju izbūvei Jūrmalas ielās, posmā no Krastciema līdz Ķemeriem.


Daudzstāvu autostāvvietas jaunbūve, Daibes iela 27, Mārupē

Pasūtītājs: SIA “Linia”, 2020. gads

Būvprojekts un autoruzraudzība

Būvprojekta ietvaros tika izstrādāta ārējās un iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas daļa.
2. vieta konkursā Latvijas Būvniecības gada balva 2021 nominācijā “Inženierbūve-jaunbūve”.

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, IV kārta.
Būvprojekta izstrāde ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei Jūrmalā, Priedaine - Majori

Pasūtītājs: SIA "Jūrmalas ūdens", 2018. gads

Būvprojekts un autoruzraudzība

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Jūrmalā tika veikta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstītā “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” projekta ietvaros. Līgumā ietverta ~60km ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu un 6 kanalizācijas sūkņu staciju  izbūve dažādās ielās Jūrmalā, posmā no Priedaines līdz Majoriem.

1. vieta konkursā Latvijas Būvniecības gada balva 2022 nominācijā "Jauna inženierbūve",

Kanalizācijas sūkņu stacijas Rīgā, Daugavgrīvas ielā 101, būvprojekta izstrāde

Pasūtītājs: SIA „Rīgas ūdens”, 2017. gads 

Būvprojekts un autoruzraudzība

Saskaņā ar šo būvprojektu paredzēta jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas Rīgā, Daugavgrīvas ielā 101 būvniecība ar visiem nepieciešamajiem inženierkomunikāciju pieslēgumiem, tai skaitā ienākošā pašteces kolektora 2500x1800mm izbūve līdz jaunai sūkņu stacijai, pieslēguma izbūve pie esošās avārijas izlaides un pieslēguma izbūve pie esošiem spiedvadiem DN1400.

Projekta ietvaros paredzēta arī jaunas transformatora apakšstacijas būvniecība, asenizācijas pieņemšanas stacijas mezgla būvniecība, esošās kanalizācijas sūkņu stacijas, esošās pieņemšanas kameras, esošās transformatora apakšstacijas nojaukšana.

KSS projektētā ražība – 2300 l/s jeb 8280 m3/h

Pagaidām Baltijā lielākās kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūves gaitā tā tiks izveidota praktiski no jauna. Tas nepieciešams, lai garantētu drošu notekūdeņu savākšanu un pārsūknēšanu no Daugavas kreisā krasta rajoniem uz Bioloģiskās attīrīšanas staciju “Daugavgrīva”, kā arī atjaunotu morāli novecojušās tehnoloģiskās iekārtas. Esošās kanalizācijas sūkņu stacijas projektēšana tika uzsākta jau 1965. gadā, tās būvniecība – 1968. gadā, pēc tam darbi pārtraukti, un tehnisko risinājumu aktualizācija veikta tikai 80. gadu beigās, kad arī sākti būvdarbi. Oficiāli kanalizācijas sūkņu stacija ekspluatācijā nodota 1992. gada rudenī, un kopš tiem laikiem darbojas bez būtiskiem kapitālieguldījumiem tās tehnoloģiskajos risinājumos.

No ekonomijas viedokļa lielākais ieguvums no sūkņu stacijas pārbūves būs tehnoloģisko ūdeņu patēriņa samazināšanās, kā arī elektroenerģijas patēriņa ietaupījums. Papildu tam jaunā kanalizācijas sūkņu stacija būs videi ievērojami draudzīgāka un drošāka.

Business Garden Rīga 1. kārtas ēkas Malduguņu ielā 1 un 2, Mārupe

Pasūtītājs: SIA “DEPO projekts”, 2016. gads

Būvprojekts un autoruzraudzība

Būvprojekta ietvaros tika izstrādāta publiskās būves iekšējās ūdensapgādes,  kanalizācijas un ugunsdzēsības, kā arī lietus kanalizācijas  tīklu daļa.

Konkursā „Gada labākā būve Latvijā 2019” būve ieguvusi 1. vietu nominācijā Jaunbūve – sabiedriska ēka.

Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma (Rīgas Ziemeļu transporta koridora daļa no valsts autoceļa A2 (Rīga - Sigulda) pie Berģiem līdz Gustava Zemgala gatvei (Austrumu maģistrāle)) būvniecības ieceres tehniskā projekta izstrāde


Pasūtītājs: AS “Ceļuprojekts”, 2015. gads

Būvprojekts 

Līguma ietvaros pēc Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamenta pasūtījuma  tika izstrādāts viens no lielākajiem transporta infrastruktūras projektiem Rīgā pēdējās desmitgadēs, kura ietvaros izstrādāta ūdensapgādes un kanalizācijas daļa maģistrālo tīklu izbūvei aptuveni 15 km garumā, kā arī kanalizācijas sūkņu stacijas (Q=756 m3/h) izbūvei.

Maģistrālo kanalizācijas sistēmu kolektoru rekonstrukcija (DK-15) Daugavpilī

Pasūtītājs: SIA „RBSSKALS Būvvadība”, 2015. gads

Būvprojekts un autoruzraudzība

Pēc SIA “Daugavpils ūdens” pasūtījuma Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros tika izstrādāti 7 būvprojekti un veikta autoruzraudzība kanalizācijas kolektoru (DN400-1500mm) izbūvei, kā arī notekūdens uzkrāšanas rezervuāra izbūvei Alejas ielā, ar kopējo darba tilpumu V = 900 m3. Par šī objekta izbūvi saņemta atzinība konkursā „Gada labākā būve Latvijā 2015” nominācijā „Inženierbūve’’.

Kanalizācijas pārsūknēšanas stacija Rīgā,          Austuves ielā 5

Pasūtītājs: SIA "Rīgas ūdens",  2012. gads

Būvprojekts un autoruzraudzība

Sūkņu stacija paredzēta sadzīves notekūdeņu savākšanai no vairākiem lielākajiem Rīgas pilsētas rajoniem: Maskavas forštates, Krasta rajona, Ķengaraga, Pļavniekiem, Dārzciema, Dreiliņiem, Šķirotavas jauktās ražošanas rūpniecības un darījumu iestāžu teritorijas. Perspektīvā paredzēta notekūdeņu savākšana arī no Rumbulas un Dārziņu rajoniem un no Dārzciema rajona mazstāvu dzīvojamās apbūves. Visas stacijas darbība paredzēta automātiskā režīmā, un tā ir iekļauta vienotā vadības sistēmā kopā ar Rīgas pilsētas galvenajām kanalizācijas sūkņu stacijām un bioloģisko attīrīšanas staciju „Daugavgrīva”. Jaunais projekts ietver jaunu, videi draudzīgu un ekonomisku koncepciju. Kopējais ietaupījums viena gada laikā, ekspluatējot jauno sūkņu staciju, sastāda aptuveni 269 000,00 LVL (vadoties pēc pirmajā pusgadā iegūtajiem ekspluatācijas izmaksu datiem).

Kanalizācijas sūkņu stacijas maksimālā ražība ir 2200 l/s jeb 7920 m3/h.

Par šī objekta izbūvi saņemta 3. vieta konkursā „Gada labākā būve Latvijā 2012” nominācijā „Inženierbūve’’.